Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SlickCloud Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleja “Solidarności” 68 / 121, 00-240 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001031511, NIP 7611569514, REGON 525069270, zwany dalej Przedsiębiorcą.
Dane osobowe zbierane przez Przedsiębiorcę przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Przedsiębiorca zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

 

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Przedsiębiorcą pod adresem e-mail: contact@slickcloud.io tel +48 783 111 141.

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Przedsiębiorca zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorcę jako administratora danych:

 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

 • w celu marketingu usług Przedsiębiorcy, w szczególności

 1. informowania o promocyjnych warunkach dotyczących usług, które oferuje Przedsiębiorca,

 2. informowania o szczególnie znaczących zleceniach lub prestiżowych klientach, dla których Przedsiębiorca realizuje usługi,

 3. informowania o działalności Przedsiębiorcy (np. w ramach newslettera) lub wydarzeniach organizowanych przez Przedsiębiorcę

 • w celach analitycznych i statystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną slickcloud.io (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Przedsiębiorcę z klientami, w celu współpracy z innymi podmiotami współpracującymi z Przedsiębiorcą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z Przedsiębiorcą (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

(d) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedsiębiorcy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Zasady przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Przedsiębiorcy lub wykonanie usługi.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w zleceniach lub innych umowach zawieranych z klientami lub regulaminie świadczenia usług przez Przedsiębiorcę.
Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej przez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji lub zapisanie się do newslettera.
Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usług przez Przedsiębiorcę.
Jeżeli nie chcą Państwo, aby Przedsiębiorca przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.  Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

 

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Przedsiębiorcę danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio:

 • do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorcę jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,

 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 • do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności:

 • podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Przedsiębiorcą, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej,

 • zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych),

 • inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Przedsiębiorcy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, prawnicy, audytorzy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Przedsiębiorcy.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
W przypadku przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Przedsiębiorca zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
Przedsiębiorca, w związku ze współpracą z innymi podmiotami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych powyższym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Przedsiębiorcy.

 

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie slickcloud.io, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.